QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2020- 2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG VĨNH HẢI 4

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Được sự thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Vĩnh Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó Tổ chuyên môn của trường năm học 2020- 2021 gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Lý Hồng Phượng, Tổ trưởng Khối 1 (danh sách tổ viên kèm theo);

2. Bà Nguyễn Thị Đào, Tổ trưởng Khối 2,3 (danh sách tổ viên kèm theo);

3. Ông Ong Văn Nám, Tổ phó Khối 2,3 (danh sách tổ viên kèm theo);

4. Ông Phạm Chí Nguyện, Tổ trưởng Khối 4,5 (danh sách tổ viên kèm theo);

5. Ông Đặng Văn Nhẫn, Tổ phó Khối 4,5 (danh sách tổ viên kèm theo);

Điều 2. Ông (bà) có tên tại điều 1 thực hiện nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó theo Điều 18, Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản quy định có liên quan.

Điều 3. Trường Tiểu học Vĩnh Hải 4 và ông (bà) có tên tại điều 1  căn cứ Quyết định thi hành kỷ từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Phòng GDĐT;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 


THÁI VĂN VĨNH