CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

******************

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân ra

Quyết định thành lập Hội đồng trường

Nhiệm kỳ 2020 -2025

 

           Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu.

             

          Căn cứ  Điều 10 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của hiệu trưởng và cơ cấu Tổ chức trong trường tiểu học.

Trường tiểu học Vĩnh Hải 4 đã thực hiện đầy đủ các bước về trình tự, thủ tục thành lập Hội đồng trường, đảm bảo đúng thành phần, số lượng theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nay Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Hải 4 kính trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu xem xét ra quyết định thành lập Hội đồng trường tiểu học Vĩnh Hải 4 lần thứ III,  nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

 

Nơi nhận :                                                 HIỆU TRƯỞNG  

  - Như trên

  - Lưu VP

                                                                         

                                                                       Thái Văn Vĩnh

 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

( Kèm theo tờ trình số 31/Tr-THVH4 ngày 23/10/2020 của Hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Hải 4 )

Stt

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Thái Văn Vĩnh

Chủ tịch Hội đồng trường

 

2

La Út Nhứt

Phó Chủ tịch Hội đồng trường

 

3

Đặng Văn Nhẫn

Chủ tịch Công đoàn

 

4

Lưu Văn Hạt

Bí thư Đoàn trường (TPT)

 

5

Huỳnh Trịnh Toản

Thư ký

 

6

Lý Hồng Phượng

Tổ trưởng tổ 1

 

7

Nguyễn Thị Đào

Tổ trưởng tổ 2+3

 

8

Phạm Chí Nguyện

Tổ trưởng tổ 4+5

 

9

Lâm Quốc Thái

Ban thanh tra nhân dân

 

10

Phạm Thị Diệp

Kế toán

 

11

Hồng Văn Tâm

Trưởng Ban đại diện CMHS

 

12

Triệu Minh Dũng

Trưởng Ban nhân dân Ấp H.Kỳ

 

  Danh sách  có 11 thành viên .