PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

    TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

  

        Số: 30/TTr-THVH4                                        Vĩnh Hải , ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

TỜ TRÌNH

Về việc công nhận Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Hải 4

Năm học 2020– 2021

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 4

          Căn cứ Thông tư số 55/2011/T –BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh.

          Căn cứ Biên bản tổ chức hội nghị Ban đại diện CMHS năm học 2020 - 2021, ngày 15 tháng 10 năm 2020 của trường Tiểu học Vĩnh Hải 4.

Xét nhu cầu thực tế của trường Tiểu học Vĩnh Hải 4.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 4 – ĐỀ NGHỊ

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải ra quyết định công nhận Ban đại diện cha mẹ học sinh trường Tiểu học Vĩnh Hải 4 năm học 2020 – 2021 ( có danh sách kèm theo)

Rất mong Lãnh đạo cơ quan xem xét ra quyết định công nhận Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường để các thành viên trong ban có đủ tư cách pháp nhân hoạt động nhằm từng bước tăng cường mục tiêu xã hội hóa giáo dục của địa phương, giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mà ngành đã đề ra./.

                                                                                      

                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                                       

- Đảng Ủy – UBND xã( để báo cáo);

- Các thành viên BĐD                                                                                      Thái Văn Vĩnh

-  Lưu văn thư.

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN CMHS

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HẢI 4

NĂM HỌC 2020 – 2021

( Kèm theo Tờ trình  số 30/TTr-THVH4 ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng trường TH Vĩnh Hải 4)

 

Số tt

Họ và tên

Chức danh

Nơi ở

Ghi chú

1

Hồng Văn Tâm

Trưởng ban

Huỳnh Kỳ

 

2

Nguyễn Văn Nhân

Phó trường ban

Hồ Bể

 

3

Lê Thị Dung

Phó trường ban

Huỳnh Kỳ

 

4

Lý Thị Kim Chi

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

5

Lý Tư

Thành viên

Hồ Bể

 

6

Nguyễn Huệ Thư

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

7

Lai Văn Nhanh

Thành viên

Mỹ Thanh

 

8

Nguyễn Chính Luận

Thành viên

Hồ Bể

 

9

Đỗ Duy Thanh

Thành viên

Mỹ Thanh

 

10

Nguyễn Thanh Tuấn

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

11

Nguyễn Văn Phương

Thành viên

Hồ Bể

 

12

Lâm Văn Nghĩ

Thành viên

Giồng Nổi

 

13

Nguyễn Thanh Liệt

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

14

Trịnh Minh Hòa

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

15

Lâm Thị  Thúy Thanh

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

16

Lâm Văn Lai

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

17

Trịnh Thị Hiền

Thành viên

Hồ Bể

 

18

Huỳnh Xuân Bình

Thành viên

Giồng Nổi

 

19

Đinh Thị Út

Thành viên

Huỳnh Kỳ

 

20

Lê Thị Ngọc Hân

Thành viên

Huỳnh Kỳ